لودر سایت
لودر سایت
تصویر آهنگ

ناصریا

توسط - ناصر عبداللهی

للا للا لا لا لا للا للا للا لا لا لا للا

ناصریا تو که تا حالا غمتو دیدم از دنیا خوشی ندیدم

از همه کس بدت دیدم …

ناصریا از نارفیق پشتت خمیده از نارو سینه ات دریده

از همه کس بدت دیدم …

للا للا لا لا لا للا للا للا لا لا لا للا

عشق تو حقه ولی دنیا پر ناحقه از همه کس بدت دیدم

از هیچ کس خوشی ندیدم …

عشق تو حقه ولی دنیا پر ناحقه از همه کس بدت دیدم

از هیچ کس خوشی ندیدم …

للا للا لا لا لا للا للا للا لا لا لا للا

چه بی چراغ و به ناروا راه بر عبور علاقه میبندند

بگو بگو به باد که ما با آفتاب زاده شدیم

و با آفتاب طلوع خواهیم کرد

ناصریا از عشق دنیا خو بار کن به هرچی رنگه تو خار کن

ناصریا از دنیا دلت بریده سختی با جون خود خریده

للا للا لا لا لا للا للا للا لا لا لا للا

حالا نوبت توست حالا یالا تا وقت هست

باید بجنگی تا قوتت هست حالا یالا برو زود باش

حالا نوبت توست حالا یالا تا وقت هست

باید بجنگی تا قوتت هست حالا یالا برو زود باش

للا للا لا لا لا للا للا للا لا لا لا للا

بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.