لودر سایت
لودر سایت
تصویر آهنگ

بلامیسر

توسط - حسین کارگر

تره بوتم تره خوام ناز بگودی لاکوی جان

می دیل خون دگودی می حال بوبه‌ ی پریشان

هرکاریم بخواستی تره انجام بدم ولی انگار ک ندی یذره او تی چمان

از وقتی ک بشی می روزگار سیاهه

تره بخدا وگرد ایجور نکن گناهه

تو ک خوره دونی اخه چقد تره دوس دارم

اگه تو بشی دونم ک مو دووم نیارم

تی بلامیسر تو بیه مرع دیوانه نکن مو میرم

هر روز و هرشب مو تی واسه با خودم تو دونی درگیرم

تی بلامیسر تو بیه مرع دیوانه نکن مو میرم

هر روز و هرشب مو تی واسه با خودم تو دونی درگیرم

ای لاکوی تو خور دونی ک مو تره دوس دارم تو می همره بد نکن طا

تو فقط می ور بی‌یس مره تنها تو ننی ای غصن همرا

تره قول دم بخدا ک همیشه‌ ی خدا از غصه ببیم جدا

واله تو باور بکن ک مو خوام تره دلی به اندازه ی دنیا

تی بلامیسر تو بیه مرع دیوانه نکن مو میرم

هر روز و هرشب مو تی واسه با خودم تو دونی درگیرم

تی بلامیسر تو بیه مرع دیوانه نکن مو میرم

هر روز و هرشب مو تی واسه با خودم تو دونی درگیرم

بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.